నేను అనిమే పరిశ్రమలోకి రావాలని ఎందుకు నిర్ణయించుకున్నాను