ట్విట్టర్ లాజిక్: “డెమోన్ స్లేయర్ యొక్క అభిమాని కావడం మిమ్మల్ని పెడోఫిలెగా చేస్తుంది”