ముగెన్ రైలు చిత్రం $ 352 మిలియన్ డాలర్లు, రచయిత చెల్లించారు $ 19,201