ది హిస్టరీ ఆఫ్ నెండోరాయిడ్ ఫిగర్స్: లెట్స్ డైవ్ ఇంటు ఇట్ హౌ ఇన్ బ్యూమ్ ఎట్ క్యూట్ అండ్ పాపులర్