గర్ల్‌ఫ్రెండ్ విసిరి $ 3,300 నెజుకో అనిమే ఫిగర్స్, కాబట్టి బాయ్‌ఫ్రెండ్ ఆమెతో విడిపోతుంది