క్వింటెన్షియల్ క్విన్టుప్లెట్స్ నుండి ఉత్తమ అనిమే అక్షరాలు (ర్యాంకింగ్ క్రమంలో)