మెచా కంపెనీ + క్రంచైరోల్ “ది గాడ్ ఆఫ్ హైస్కూల్” బహుమతి పోటీ!