13+ సెక్స్, ఫ్యాన్-సర్వీస్ లేదా ఎచ్చి కంటెంట్‌ను చేర్చని క్లీన్ అనిమేస్