పాశ్చాత్య మార్కెట్లో కొన్ని స్కెచియెస్ట్ లైసెన్సులతో అనిశ్చిత అనిమే